Lapkričio 4 d, 2013
Atviras kreipimąsis
Nevyriausybinės organizacijos kreipiasi į visuomenę, valdžios institucijas, politines partijas dėl nepakankamo sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo.


Gegužės 18, 2012
LGVS nariai lankėsi Latvijoje
Š. m. gegužės 14 – 16 dienomis LGVS atstovai kartu su 11 šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigų administracijų darbuotojais bei profesinių sąjungų nariais lankėsi Latvijoje.

Plačiau

Spalio 22, 2009
Pavadinimas
LGVS Mokymo projekto administracijos iniciatyva Vilniuje įvyko pasitarimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų finansų apskaitos reformos ir perėjimo prie naujų apskaitos standartų.

Plačiau

Rugpjūtis, 2009
Pavadinimas
Pradėtas įgyvendinti ESFA projektas, skirtas Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijai didinti bei profesiniams gebėjimams gerinti.

Plačiau

Vasario 12, 2009
Pavadinimas
Vilniaus psichiatrijos ligoninėje įvyko LGVS išplėstinis tarybos posėdis.


Gruodžio 5, 2008
Pavadinimas
Vilniuje įvyko išplėstinis LGVS tarybos posėdis.


Rugsėjo 25-26, 2008
Pavadinimas
Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos delegacija dalyvavo Austrijoje, Grazo mieste vykusiame 22-ame Europos šalių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų kongrese


Birželio 12, 2008
Pavadinimas
Birštone įvyko Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos išplėstinis posėdis.


Liepos 5-6, 2007
Pavadinimas
Sveikname mūsų sąjungos narius gavusius valstybinius apdovanojimus.


Gegužės 25-26, 2007
Pavadinimas
Palangoje vyko Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos VII-asis ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas


Balandžio 13, 2007
Pavadinimas
Biržų pilyje įvyko išplėstinis Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos posėdis.


ESF
Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas

2012 m. vasario 21 d. buvo pasirašyta projekto “Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas” finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas parengtas atsižvelgiant į 2007 – 2013 m. “Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” įgyvendinimo priemonę “Socialinio dialogo skatinimas. Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01-002. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2012.03 01 ik 2013.08.31.

PROJEKTO PARTNERIAI.
Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga (LGVS) ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga (LSADPS) projekte dalyvauja kaip lygiaverčiai partneriai, kadangi socialinis dialogas neįmanomas tik su vienu iš jų.

Projekte dalyvaujančios organizacijos (PDO):
1. VšĮ Jonavos ligoninė
2. VšĮ Karoliniškių poliklinika
3. VšĮ Radviliškio ligoninė
4. VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
5. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
6. VšĮ Šilutės ligoninė
7. VšĮ Ukmergės ligoninė
8. VšĮ Ukmergės PSPC
9. VšĮ Vilkaviškio PSPC
10. VšĮ Vilniaus m. Universitetinė ligoninė
11. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

PROJEKTO ESMĖ. Bus siekiama SPĮ suburti vieningai veikiančią ir bendro tikslo siekiančią darbuotojų ir darbdavių komandą. Lietuva tarp ES valstybių pasižymi vienu iš mažiausių pasirašytų kolektyvinių sutarčių skaičiumi. Ne išimtis yra ir sveikatos priežiūros sektorius. Egzistuojančios sveikatos sistemos problemos, tokios kaip nepakankama paslaugų kokybė ir prieinamumas, neefektyvus darbo procesų organizavimas yra susijusios su sveikatos sistemos žmogiškaisiais ištekliais ir jų kompetencija bei su nepakankamai efektyvia sveikatos priežiūros įstaigų vadyba, todėl bus siekiama pasinaudoti kolektyvinėmis sutartimis, kaip priemone gerinti įstaigų veiklą bei darbuotojų darbo sąlygas.

PROJEKTO TIKSLAS. Ugdyti SPĮ darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimus skatinant kolektyvinius darbo santykius.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:
- šviesti darbdavių ir darbuotojų atstovus apie kolektyvinių darbo santykių principus;
- skatinti kolektyvinių sutarčių įstaigose bei teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymą bei komitetų steigimą.

PROJEKTO VEIKLOS. Mokymai (darbo teisė, darbas komandoje, kolektyvinės sutarties SPĮ ypatumai, darbų sauga, interesų suvokimas ir derybos, prieštaravimų ir konfliktų valdymas ir kt.), kolektyvinių sutarčių įstaigose parengimas ir pasirašymas, dvišalių komisijų įsteigimas, saugos ir sveikatos komitetų įsteigimas. Įgyvendinant projektą planuojama apmokyti 1000 darbuotojų, pasirašyti 8 kolektyvines sutartis, įsteigti 3 dvišales komisijas, įsteigti 4 saugos ir sveikatos komitetus.

PROJEKTO BIUDŽETAS: 983.893,00 Lt, finansuojama iš ES struktūrinių fondų.

Pasibaigus projektui kiekviena projekte dalyvaujanti organizacija tęs pradėtą socialinio dialogo veiklą – švies darbuotojus apie kolektyvinius darbo santykius, esant poreikiui atnaujins kolektyvinių sutarčių nuostatas, vykdys saugos ir sveikatos komitetų veiklą, tęs dvišalių komisijų darbą. Pareiškėjas bei partneris galės naudotis projekto metu parengta medžiaga bei perduoti įgytą patirtį kitoms projekte nedalyvavusioms SPĮ, taip skatindami socialinio dialogo plėtrą.ESF ESFA SM
Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją

2009 m. rugpjūčio 14 d. buvo pasirašyta LGVS projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas parengtas pagal ESFA priemonę VP 1-1.1-SADM-06-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje. Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2009-08-14 iki 2011-08-13. Šis mokymų projektas skirtas plačiam spektrui sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų –nuo slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų, buhalterių, gydytojų iki aministracijos ir vadovaujančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų. Mokymų metu darbuotojai kels savo kvalifikaciją, gerins profesines žinias ir gebėjimus. Projekto tikslas – ne vien tik apmokyti konkretų darbuotoją ar grupę darbuotojų. Iškelti pagrindiniai tikslai orientuoti į sveikatos priežiūros įstaigų veiklos gerinimą bei kokybiškesnių ir didesnės apimties paslaugų teikimą. Mokymu ir kvalifikacijos kėlimu bus siekiama užtikrinti geresnį darbuotojų prisitaikymą prie rinkos poreikių, palengvinti jų integraciją į nuolat struktūriškai kintančią sveikatos priežiūros paslaugų rinką, didinti motyvaciją darbui, sutelkti juos pokyčiams bei prisidėti prie įstaigos veiklos efektyvumo gerinimo. Šiame projekte dalyvauja, ES paramą ir tiesioginę naudą gaus 11 partnerių:
- VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras,
- VšĮ Ignalinos ligoninė,
- VšĮ Kauno apskrities ligoninė,
- VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė,
- VšĮ Marijampolės ligoninė,
- VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika,
- VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras,
- VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė,
- Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai,
- VšĮ Ukmergės ligoninė,
- VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

LGVS, kaip vadovaujantis partneris, administruos ir valdys projektą, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Projekto biudžetas – 9 591 150 Lt. 85 proc. šios sumos finansuojama iš ES struktūrinių fondų, 15 proc. – partneriai prisideda savo lėšomis. Mokymuose dalyvaus ir savo kvalifikaciją kels 2 294 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kurie mokymus tobulinimuisi rinkosi net iš 4 736 įvairių kursų skaičiaus. Mokymai numatyti Vilniaus universitete, Kauno medicinos universitete. Be atskirų profesijų medikų kvalifikacijos tobulinimo, vyks vadybos, personalo, finansininkų, IT, kalbų ir kt mokymai. Jau įvyko Projekto partnerių visuotinis susirinkimas, atlikta eilė paruošiamųjų darbų. Mokymų pradžia numatyta šiais metais.

Projekto vadovė
Rasa Lembergienė
Tel. (8-37) 342 346, 8 612 32287
Fax. (8-37) 342 338
El.paštas:r.lembergiene[ETA]kaunoligonine.ltSupaprastintas atviras konkursas

Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga, vykdydama ES dalinai finansuojamą mokymų projektą Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją, projekto Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-072, skelbia supaprastintą atvirą konkursą „Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimo bei bendrųjų įgūdžių ugdymo paslaugų pirkimas“, konkurso sąlygų Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-072 – 05

Konkursas įvyks 2009 m. gruodžio 9 d. 10,00 val.
Elektroniniai vokai su pasiūlymais pateikiami iki 2009 m. gruodžio 9 d. 10,00 val. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Elektroniniai vokai su pasiūlymais atidaromi 2009 m. gruodžio 9 d. 10,00 val. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Pirkimo dokumentai pateikiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Skelbimas paskelbtas 2009 m. Lapkričio 25 d. „Valstybės žinių“ „Informaciniuose pranešimuose“ Nr. 93
Pirkimo numeris 81410
Papildomą informaciją dėl pirkimo dokumentų gali suteikti Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos Mokymų projekto Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją Mokymo veiklų koordinatorė Kristina Lukošiūtė tel. +370 612 62122, el.paštas:lgvsmp@gmail.comĮsakymas dėl LGVS supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo

LGVS supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas